Integritetspolicy

Unga med synnedsättnings integritetspolicy

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter om dig som medlem och deltagare som Unga med synnedsättning behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för Unga med synnedsättnings verksamhet reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få veta om och hur med Unga med synnedsättning behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Unga med synnedsättning är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.

Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till Unga med synnedsättning i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: info@ungsyn.se

Den registrerade har rätt att inge klagomål på Unga med synnedsättnings personuppgiftsbehandling antingen direkt till Unga med synnedsättning eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig
Unga med synnedsättning är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Unga med synnedsättning.

Unga med synnedsättnings samverkansparter
Unga med synnedsättning är anordnare av all statsbidragsberättigad ungdomsverksamhet inom Unga med synnedsättning och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast Unga med synnedsättning.

Hur personuppgifter behandlas och samlas in
Unga med synnedsättning samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via föranmälan via webbformulär eller telefon eller i samband med verksamhet. Unga med synnedsättning registrerar i normalfallet namn, födelsedatum, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.

Känsliga personuppgifter
Unga med synnedsättning behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag.

Ändamål för rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer är det fastställt i svensk rätt att ungdomsorganisationers bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även ungdomsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

Administration av verksamhet
Unga med synnedsättning behandlar personuppgifter för att administrera deltagande och medlemmar samt kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för Unga med synnedsättning att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Unga med synnedsättning. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i verksamheten.

Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare
Unga med synnedsättning behandlar personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Unga med synnedsättnings verksamhet, exempelvis deltagarundersökningar. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Direkt marknadsföring
Unga med synnedsättning behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Övrig verksamhet
Unga med synnedsättning behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.

Lagring av personuppgifter
Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i Unga med synnedsättnings verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

Unga med synnedsättning kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Unga med synnedsättnings verksamhet.

Unga med synnedsättning är även skyldiga att lagra närvarolistor och aktivitetsrapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078) då de utgör verifikat. Unga med synnedsättning raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Överföring av uppgifter till tredje part
Unga med synnedsättning är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse. Unga med synnedsättning överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. Unga med synnedsättning säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Överföring till tredje land utanför EU/EES
Unga med synnedsättning överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Unga med synnedsättning har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.